ZEUS
Stefan kopinski zeus magic

final concept

Stefan kopinski zeus copy
Stefan kopinski zeus copy legless
Stefan kopinski zeus pose
Stefan kopinski zeus 2
Stefan kopinski zeus 5

Concept art for 'Mythic Battles: Pantheon'
One of my most recent jobs.
https://www.facebook.com/MythicBattles/?fref=ts